حرکت برای سلامت (Walk the Talk)

 یکی از برنامه های رایج در رویدادهای اخیر بین المللی سازمان جهانی بهداشت برنامه پیاده روی می باشد که بیانگر تعهد کشورها برای عمل به گفتارها و تصمیماتشان در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیروگیر می باشد. بدون شک توسعه ورزش همگانی و بهبود سبک زندگی یکی از مهمترین برنامه های سلامت بوده که میتواند با حضور فعالان حوزه سلامت ترویج گردد.

اخبــارگالریهمکاران