سابقه اجلاس های منطقه ای

پس از پیروزی انقلاب اسلامی سه نشست از اجلاس مذکور در سال های 1368 (سی و ششمین اجلاس در تهران)، 1376 (چهل و چهارمین اجلاس در تهران) و 1385 (پنجاه و سومین اجلاس در اصفهان) در ج.ا.ایران برگزار شده است.  

اخبــارگالریهمکاران