اهداف اجلاس شصت و ششم

اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، هر ساله در ماه اکتبر تشکیل می شود. این اجلاس محلی برای بحث و گفتگو در خصوص اولویت ها و چالش های بهداشتی کشورهای منطقه و چاره اندیشی و تصمیم گیری پیرامون هر یک از آنها  در راستای ارتقای سلامت عمومی در منطقه شرق مدیترانه است.

در قرن حاضر با توجه به پیچیدگی مشکلات بهداشت عمومی امکان رویارویی هر یک از کشورها با آنها به تنهایی فراهم نبوده و بعضاً برخی از این مشکلات فرامرزی بوده و رفع آنها به یک اهتمام جمعی نیازمند است. از این رو برگزاری این اجلاس فرصت مغتنمی جهت تبادل تجربیات فنی کشورها، یافتن پاسخ های استاندارد و پایدار جهت رویارویی با چالش های بهداشت عمومی، تدوین سیاست ها، استراتژیها و برنامه های عملیاتی منطقه ای فراهم و موجب ارتقای همکاریهای بهداشتی منطقه ای می شود. از طرفی فرصتی را هم برای ارائه توانمندیهای کشور به سایر کشورها و ظرفیت سازی آنها ایجاد می نماید.

از دیگر از وظایف این اجلاس تدوین سیاست های مدیریتی، اجرایی و نظارتی با هدف افزایش کارایی فعالیت های دفتر منطقه ای می باشد. این اجلاس بزرگترین و مهمترین گردهمایی بهداشتی در منطقه مدیترانه شرقی می باشد.

در این اجلاس، موضوعات مهم بهداشتی در سطح کشورهای منطقه در قالب اسناد مورد بررسی قرار می گیرد و کشورهای منطقه مواضع و مداخلات خود را پیرامون هر سند ارایه می نمایند. لازم به ذکر است اسناد فوق بر اساس مشکلات اولویت دار سلامت، بهداشتی منطقه و مبتنی بر نتایج سلسه جلسات مفصل کارشناسی قبلی تنظیم می شوند. خروجی این اسناد در قالب قطعنامه، نقشه راه ، تصمیمات و اقدامات مصوب، برنامه عملیاتی و غیره به کشورها جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطوح کشوری ارائه می شود و کشورهای عضو خود را متعهد به اجرای مفاد آن اسناد و ایجاد رویه می نمایند.

این اجلاس فرصت مناسبی را جهت گفتگوهای دوجانبه با وزرای بهداشت کشورهای عضو منطقه فراهم می آورد. 

 

اخبــارگالریهمکاران